Vedtekter for Pinsekirken

Vedtekter gjeldende fra 4. desember 2022
I Pinsekirkens årsmøte 4. desember 2022 la Lederrådet frem forslag til nye vedtekter for menigheten.
Hovedsakelig er det gjort endringer i Pinsekirkens lederstruktur ved at Lederrådet erstattes av Menighetsrådet og Pastor- og lederteamet.

1. NAVN OG TILHØRIGHET

1.1. Menighetens fulle og registrerte navn er Pinsekirken i Bærum.

1.2. Menigheten er en registrert pinsemenighet i henhold til trossamfunnsloven, og er en del av Pinsebevegelsen i Norge, men selvstendig og suveren.

1.3. Menighetens kontoradresse er i Bærum.

2. FORMÅL OG TROSGRUNNLAG

2.1. Pinsekirken har som formål å oppfylle misjonsbefalingen ved å sette det enkelte menneske i stand til å være et vitne om Jesus Kristus i sin hverdag.

2.2. Pinsekirken slutter seg til trosgrunnlaget til Pinsebevegelsen i Norge, herunder den apostoliske trosbekjennelse.

2.3. Menigheten er evangelisk og bygger sin lære på Bibelen som Guds Ord. Den legger vekt på å være ledet av Den Hellige Ånd, og Bibelens lære om den nytestamentlige menighet.

2.4. Menigheten forkynner og praktiserer det baptistiske dåpssyn med troende dåp.

2.5. Pinsekirkens verdidokument beskriver menighetens trosgrunnlag, visjon og verdier. Verdidokumentet forvaltes av Pastor- og lederteamet, og endringer vedtas i samråd med Menighetsrådet.

3. MEDLEMSKAP OG STEMMERETT

3.1. Personer over 15 år, som bekjenner en personlig tro på Jesus Kristus og slutter seg til Pinsekirkens verdidokument, kan be om medlemskap i menigheten.

3.2. Dersom et medlem aktivt motarbeider verdidokumentet, kan vedkommende etter forutgående samtale slettes som medlem i Pinsekirken Bærum av menighetsrådet.

3.3. Medlemmer har stemmerett i menighetsmøtet.

3.4. Barn av foreldre med medlemskap regnes som tilhørige.

4. LEDERSTRUKTUR

4.1. Menighetsmøtet

4.1.1. Menighetsmøtet er menighetens øverste organ. Til daglig ledes menigheten av hovedpastor med Pastor- og lederteam under tilsyn av Menighetsrådet.

4.1.2. Menighetsmøtet velger og innsetter hovedpastor og Menighetsråd etter innstilling fra Menighetsrådet, samt øvrige pastorer etter innstilling fra hovedpastor. Menighetsmøtet vedtar budsjett og godkjenner regnskap og vedtekter. Budsjett skal fremlegges og vedtas i siste menighetsmøte før budsjettåret.

4.1.3. Menighetsmøtet skal gjøres kjent senest 14 dager før møtet i gudstjenester og pr. e-post. Agenda og sakspapirer skal foreligge senest 14 dager før møtet.

4.1.4. Menighetsrådet er ansvarlig for agenda. Forslag til vedtak skal være gjort kjent på forhånd. Bekjentgjort forslag til vedtak kan ikke endres uten at det går ut som et nytt forslag til alle medlemmer.

4.1.5. Medlemmer kan innen en angitt frist skriftlig melde inn til Menighetsrådet saker de ønsker behandlet i menighetsmøtet, og Menighetsrådet avgjør hvilke saker som skal fremmes til behandling.

4.1.6. Det skal avholdes minst to menighetsmøter i året, årsmøtet inkludert, med ett i perioden januar til og med april og ett i perioden august til og med desember. Det skal føres referat fra alle menighetsmøter.

4.1.7. Årsmøtet skal gjennomgå årsrapport og årsmelding, godkjenne regnskap og bli forelagt revisjonsberetning.

4.1.8. Ekstraordinært menighetsmøte med innmeldte saker skal avholdes dersom hovedpastor, menighetsrådet eller minst 15 % av menighetens stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever dette.

4.1.9. Menighetsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av stemmeberettigede medlemmer er til stede. Fullmakt og forhåndsstemmer teller som tilstedeværelse. Dersom et menighetsmøte ikke er beslutningsdyktig, skal det snarest innkalles skriftlig til et nytt menighetsmøte. Dette vil være beslutningsdyktig uansett fremmøte.

4.1.10. Valg og vedtak:

   • Beslutningsdyktighet avgjøres ved konstituering.
   • Før valg og vedtak skal det foretas en grundig presentasjon av sakene.
   • Foruten konstituering av møtet og godkjenning av årsregnskap, skal alle avstemninger være skriftlige.
   • Vedtak av vesentlig betydning for menigheten fattes med 2/3 flertall, herunder valg eller avsettelse av hovedpastor og kjøp og salg av fast eiendom. Øvrige vedtak fattes med simpelt flertall.
   • Flertall skal regnes av avgitte stemmer. Det er anledning til å avholde seg fra å stemme. Blank stemme regnes som ikke avgitt stemme.
   • Det er anledning til å avgi forhåndsstemme eller gi en fullmakt til menighetsmøtet. Forhåndsstemmer, eller fullmakt til å stemme på vegne av inntil ett medlem, skal fremlegges skriftlig før møtets begynnelse og være datert og signert.
 
4.2. Menighetsrådet
4.2.1. Menighetsrådet har det formelle lederansvaret i menigheten, med ansvar som definert nedenfor, og er registrert i Brønnøysundregistrene som menighetens styre.
4.2.2. Menighetsrådet har overordnet tilsyn med at menigheten ledes i overenstemmelse med gjeldende vedtekter og verdidokument.
4.2.3. Menighetsrådet konstituerer seg selv. Hovedpastor kan ikke velges som leder av menighetsrådet. Normalt bør ikke andre pastorer sitte i Menighetsrådet.
4.2.4. Menighetsrådet har det øverste ansvaret når det gjelder økonomiske beslutninger på et overordnet plan, og sørger for forsvarlig økonomistyring iht. budsjett, samt at dette utarbeides og fremlegges menighetsmøtet for behandling. Det samme gjelder årsregnskapet.
4.2.5. Menighetsrådet har det øverste personalansvaret med ansettelser og arbeidsgiveransvar, og skal sørge for at det finnes prosedyrer for driften av menigheten.
4.2.6. Hovedpastor og leder av Menighetsrådet innehar sammen menighetens signatur. Menighetsrådet meddeler prokura.
4.2.7. Menighetsrådet bør bestå av 5-7 medlemmer, inklusive hovedpastor.
4.2.8. Menighetsrådet foreslår kandidater til menighetsrådet og presenterer disse skriftlig for menigheten senest 4 uker før menighetsmøtet.
4.2.9. Menighetsrådsmedlemmer skal være troende døpt og inneha kvalifikasjoner etter Bibelens krav til ledere. Sammensetningen bør speile en bredde i kvalifikasjoner og erfaring. Begge kjønn bør være representert.
4.2.10. Menighetsrådets medlemmer velges for en periode på tre år, og kan gjenvelges for ytterligere to perioder. Etter tre perioder må ethvert medlem være ute minimum ett år før eventuelt gjenvalg kan skje.
4.2.11. Menighetsrådet skal møtes minimum hvert kvartal.
 
4.3. Hovedpastor
4.3.1. Hovedpastor er daglig leder for menigheten, og leder menighetens arbeid i samarbeid med Pastor- og lederteamet og Menighetsrådet.
4.3.2. Hovedpastor skal være troende døpt, åndsdøpt og inneha kvalifikasjoner etter Bibelens krav til ledere
4.3.3. Menighetsrådet foreslår kandidat til stillingen som hovedpastor, og gir menigheten god anledning til å bli kjent med vedkommende gjennom personlig presentasjon i menighetsmøtet og gudstjenester. Hovedpastor velges og innsettes av menighetsmøtet.
4.3.4. Hovedpastor skal lede innenfor rammen av Pinsekirkens vedtekter og verdidokument. Ved grove brudd kan menighetsmøtet avsette hovedpastor etter innstilling fra Menighetsrådet.
4.4. Pastor- og lederteam
4.4.1. Hovedpastor utgjør sammen med øvrige pastorer og avdelingsledere menighetens Pastor- og lederteam. Hovedpastors ektefelle møter etter eget ønske.
4.4.2. Hovedpastor er leder for Pastor- og lederteamet.
4.4.3. Pastor- og lederteamet er det utøvende organet i menigheten som setter mål og planer for den løpende virksomheten, og koordinerer den daglige driften innenfor vedtatte budsjettrammer.
4.4.4. Pastor- og lederteamet skal lede menigheten i samsvar med Pinsekirkens verdidokument. Pastorale tjenester og teologi skal særlig ivaretas av
menighetens pastorer.
4.4.5. Øvrige pastorer velges og innsettes av menighetsmøtet etter innstilling fra hovedpastor, og etter drøfting i Pastor- og lederteamet og Menighetsrådet. Øvrige pastorer kan avsettes av Menighetsrådet etter innstilling fra hovedpastor.
4.4.6. Pastorteamet bør bestå av 2- 4 pastorer i tillegg til hovedpastor. Ved skifte av hovedpastor stiller øvrige pastorer sine plasser til disposisjon etter en avtalt overgangsperiode med Menighetsrådet.
4.4.7. Avdelingsledere velges, innsettes og avsettes av hovedpastor etter drøfting i Pastor- og lederteamet.
4.4.8. Øvrige pastorer og avdelingsledere kan være ansatt i Pinsekirken, men kan også være frivillige.
4.4.9. Medlemmene i Pastor- og lederteamet skal være troende døpt og inneha kvalifikasjoner etter Bibelens krav til ledere. Pastorer skal også være åndsdøpt. Det er et mål at forskjellige nåde- og tjenestegaver er representert i Pastor- og lederteamet. Sammensetningen bør speile en bredde i erfaring, og begge kjønn bør være representert.
4.5. Administrativ avdeling
4.5.1. Administrativ avdeling er en støttefunksjon for Pastor- og lederteamet, og ledes av administrasjonsleder.
4.5.2. Administrasjonsleder innsettes av hovedpastor som øvrige avdelingsledere etter drøfting i Pastor- og lederteamet.
4.5.3. Administrasjonsleder sitter i Pastor- og lederteamet og har ansvar for å samordne og koordinere administrative og praktiske funksjoner.
 
5. HABILITET

5.1. Dersom det i en gitt sak kan reises tvil om en persons upartiskhet, skal personen selv, eller den som kjenner til mulige forhold, be organet vurdere og avgjøre habilitet.
5.2. Når ledere har nære familiære relasjoner, bør det legges til rette for at personaloppfølgingen ivaretas av andre.
5.3. Ved utvelgelse av personer til menighetens organer, bør ikke for mange ha nære familiære relasjoner med hverandre.

6. STØTTEFUNKSJONER

6.1. I saker med grenseoverskridende adferd, eller dersom ledelsen ikke makter å løse fastlåste situasjoner lokalt, skal det søkes bistand i Pinsebevegelsens rådsstruktur.

7. ENDRING I VEDTEKTENE 

7.1. Endringer i vedtektene skjer med minst 2/3 flertall i menighetsmøtet.
7.2. Forslag til vedtektsendringer skal gjøres tilgjengelig for menighetens medlemmer minst 4 uker før menighetsmøtet.
7.3. Vedtektene bør evalueres av Menighetsrådet hvert femte år.

8. OPPLØSNING

8.1. Oppløsning av menigheten kan bare skje med minst 2/3 flertall i tre etter hverandre følgende menighetsmøter med minst 14 dagers mellomrom. Samtlige medlemmer skal være skriftlig innkalt til alle møtene.
8.2. Ved oppløsning etter vedtak eller av andre årsaker, har Pinsebevegelsen i Norge ved Lederrådet (org. nr.; 983 409 555) råderett. I samarbeid med Regionrådet skal menighetens samlede verdier fortrinnsvis benyttes til nyplanting og reinvestering i regionen hvor menigheten har hatt sin virksomhet.

Pinsekirken Sandvika ønsker at du skal være trygg når du bruker hjemmesiden vår. Vi benytter cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å gjøre siden bedre. Trykk JEG FORSTÅR for å akseptere vår bruk av cookies.