Vedtekter for Pinsekirken

Vedtekter gjeldende fra 22. mars 2015
I Pinsekirkens årsmøte 22. mars 2015 la Lederrådet frem forslag til justerte vedtekter for menigheten.
Hovedsakelig er det gjort følgende endringer i de nye vedtektene:

  • Dåp er ikke lenger et krav for medlemskap
  • Alle troende over 15 år kan be om medlemskap
  • Barn under 15 år defineres som tilhørige
  • Pastor, medpastorer og LR-medlemmer må være troende døpt
  • Pastor, medpastorer, medlemmer av Lederrådet og Administrasjonsrådet samt funksjonsledere, må ha medlemskap
1. HENSIKTEN MED VEDTEKTENE

Vedtektene skal være et styringsverktøy for Pinsekirken i Bærum i arbeidet for å utføre det kall og den visjon som menigheten opplever er gitt fra Gud.

2. MENIGHETENS NAVN OG TILHØRIGHET

Menighetens fulle og registrerte navn er Pinsekirken i Bærum.

Menigheten er en registrert pinsemenighet i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 «Lov om trudomssamfunn og ymist anna», og er en del av Pinsebevegelsen i Norge, men selvstendig og suveren.

Menighetens kontoradresse er i Bærum. Menighetens tjenestedistrikt er de geografiske områder dens medlemmer er bosatt i.

3. MENIGHETENS HENSIKT OG LÆRE

Pinsekirken har til hensikt å oppfylle misjonsbefalingen ved å sette det enkelte medlem i stand til å være et vitne om Jesus Kristus i sin hverdag.

Menigheten er evangelisk og bygger sin lære på BIBELEN som Guds ord. Den legger vekt på å være ledet av Den Hellige Ånd. Menigheten skal følge Bibelens lære om den nytestamentlige menighet.

Menigheten forkynner og praktiserer det baptistiske dåpssyn.

Pinsekirken slutter seg til den apostoliske trosbekjennelse.

Mer utfyllende vises det til menighetens dokumenter om visjon og verdier.

4. MEDLEMSKAP OG STEMMERETT

Personer over 15 år, som bekjenner en personlig tro på Jesus Kristus og slutter seg til Pinsekirkens visjon og verdier, kan be om medlemskap i menigheten.

Barn av foreldre med medlemskap regnes som tilhørige.

Personer med midlertidig opphold i Norge og som oppfyller kriteriene for medlemskap, kan be om medlemskap i den perioden de oppholder seg i Norge på basis av gyldig arbeidstillatelse.

Medlemmer har stemmerett i menighetsmøtet.

5. MENIGHETSMØTET 

Menighetsmøtet er menighetens øverste myndighet.

Menighetsmøte skal gjøres kjent senest 14 dagers før møtet. Dagsorden og sakspapirer skal foreligge senest 7 dager før møtet.

Menighetsmøtet foretar valg og treffer vedtak i saker som ifølge vedtektene er tillagt menighetsmøtet. Menighetsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av stemmeberettigede medlemmer er til stede. Fullmakt og forhåndsstemmer teller som tilstedeværelse.

Lederrådet er ansvarlig for dagsorden. Ethvert forslag til vedtak skal være gjort kjent på forhånd. Bekjentgjort forslag til vedtak kan ikke endres uten at det går ut som et nytt forslag til alle medlemmer.

Medlemmer kan melde inn til Lederrådet saker de ønsker behandlet i menighetsmøtet. Lederrådet plikter å opplyse menighetsmøtet om innkomne saker, men skal på bakgrunn av samtale med innsender vurdere i hvilket forum saken skal behandles. Det skal avholdes minst to menighetsmøter i året, årsmøtet inkludert, med ett i perioden januar til og med april og ett i perioden august til og med desember.

Årsmøtet skal gjennomgå årsrapport, årsmelding, godkjenne regnskap og bli forelagt revisjonsberetning. Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet skal foreligge senest 14 dager før møtet.

Dersom et menighetsmøte ikke er beslutningsdyktig, skal det snarest innkalles skriftlig til et nytt menighetsmøte. Det vil være beslutningsdyktig uansett fremmøte. Ekstraordinært menighetsmøte skal avholdes dersom pastor, Lederrådet eller minst 15 % av menighetens stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever dette.

Forslag til budsjett skal utarbeides i samarbeid med funksjonsledere, og fremlegges og vedtas i siste menighetsmøte før budsjettåret. Forslag skal foreligge senest 14 dager før menighetsmøtet.

Innkalling til menighetsmøtet skal bekjentgjøres i gudstjenester og pr e-post.

6. LEDERE

Ledere på alle plan må vise lojalitet overfor Pinsekirkens vedtekter, visjon og verdier. Det forventes at ledere gir av sin tid og sine midler for å tjene menigheten.

Pastor, medpastor(er), medlemmer av Lederrådet og Administrasjonsrådet samt funksjonsledere må ha medlemskap. Disse skal påse at ledere på alle plan – seg selv inkludert – har tilbud om oppfølging og åndelig veiledning. Som et minimum innebærer dette at ledere skal føre jevnlige medarbeidersamtaler.

7. LEDERRÅDET (LR) 

MYNDIGHET OG ARBEIDSOPPGAVER

Menighetsmøtet har delegert myndighet til pastor sammen med Lederrådet til å lede menigheten i samsvar med dens visjon og verdier.

KONSTITUERING OG FORMÅL

Pastor er leder av Lederrådet. For øvrig konstituerer Lederrådet seg selv.

Lederrådets primære oppgaver er menighetsledelse, hyrdetjeneste og å fungere som åndelig inspirasjonskilde og veileder.

Lederrådet tar opp til behandling og treffer vedtak i saker av åndelig og teologisk art, samt av overordnet økonomisk og administrativ art. I økonomiske og administrative saker stiller pastor likt med andre lederrådsmedlemmer, men har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Saker som medfører særlig store konsekvenser for menigheten, skal fremlegges for menighetsmøtet.

Lederrådet har ansvar for at det er utarbeidet tydelig dokumentasjon som viser menighetens visjon og verdier.

SAMMENSETNING OG KRAV

Lederrådet bør bestå av 5 -7 personer i tillegg til pastor. Pastor og medlemmer av Lederrådet skal være troende døpt og inneha kvalifikasjoner etter Bibelens krav til ledere. Det er et mål at forskjellige nåde- og tjenestegaver er representert i Lederrådet. Sammensetningen bør speile en bredde i erfaring og alder. Begge kjønn bør være representert.

Antall medlemmer i Lederrådet som også er ansatt i Pinsekirken, skal ikke overstige 50 %. Pastor er fast medlem av Lederrådet. Pastors ektefelle har møterett.

Lederrådet kan til enhver tid innkalle til sine møter personer de finner hensiktsmessig i forhold til sak. Disse vil ikke ha stemmerett.

KANDIDATER

Lederrådet foreslår kandidater til Lederrådet og presenterer disse skriftlig for menigheten senest 4 uker før menighetsmøtet. Et flertall av Lederrådets medlemmer bør ikke ha nære familiære relasjoner med hverandre.

Om det kommer skriftlige kvalifiserte innsigelser mot en kandidat, kan Lederrådet trekke kandidaturet.

VALG

Lederrådsmedlemmer velges for en periode på 3 år, og kan gjenvelges i ytterligere 2 perioder. Deretter må den enkelte ta minimum 1 års pause før gjenvalg kan skje.

Valg skjer ved kvalifisert flertall på 60 %.

EKSTERN BISTAND

Dersom saker av graverende etisk eller moralsk karakter oppstår i menighetens indre liv, bør ekstern bistand søkes hos for eksempel Pinsebevegelsens Etisk Råd eller Pinsebevegelsens Lederråd.

 

8. PASTOR OG MEDPASTOR

Lederrådet foreslår kandidat til stillingen som pastor. Menigheten skal ha god anledning til å bli kjent med kandidaten gjennom personlig presentasjon i Menighetsmøtet og gudstjenester.

Pastor velges med kvalifisert flertall på 60 %.

Pastor skal be om tillitsvotum i menigheten hvert syvende år.

Pastor skal være troende døpt.

Pastor skal i henhold til disse vedtekter og innenfor rammen av de vedtak som er truffet av menighetsmøtet, sammen med Lederrådet, lede menigheten etter Bibelens ord og Den Hellige Ånds ledelse. Pastor skal være sterkt retningsgivende i åndelige og teologiske saker, og ha et overordnet ansvar for at avgjørelser tas på bakgrunn av grundig behandling i Lederrådet.

Pastor er menighetens øverste leder og tegner menigheten. Pastor kan i samråd med Lederrådet, delegere sin myndighet og sine oppgaver til et navngitt lederrådsmedlem for et gitt tidsrom av inntil 1 år.

Pastor kan delegere myndighet til administrativ leder eller til kontorleder i saker knyttet til daglig drift.

Ved pastors bortgang eller avgang skal Lederrådet midlertidig være fungerende ledelse, inntil ny pastor er valgt.

MEDPASTOR

Medpastor(er) vurderes av Lederrådet etter behov. Ved forslag på, og valg av medpastor, gjelder samme prosedyre som for kandidater til Lederrådet. Medpastor skal være troende døpt. Medpastor har møterett i Lederrådet og rapporterer til Lederrådet.

9. ADMINISTRATIV LEDELSE

ADMINISTRASJONSRÅD (AR)

AR bør bestå av 5-8 personer, alle med kvalifikasjoner etter Bibelens krav til ledere. Videre skal rådet utvise administrative egenskaper, praktisk innsikt, kreativitet og samarbeidsevne. Sammensetningen bør speile en bredde i erfaring og alder. Begge kjønn bør være representert.

Lederrådet innsetter administrativ leder som leder AR. Kontor og Økonomiråd skal være representert i Administrasjonsrådet. Ytterligere personer velges av AR i samarbeid med Lederrådet.

Det avholdes faste møter for gruppens medlemmer. I tillegg vil det ved behov innkalles til møter med funksjonsledere og ledere av andre aktuelle avdelinger.

Administrasjonsrådets primære oppgave er å lede og koordinere den praktiske utøvelse av virksomheten; det behandler saker av slik art og har besluttende myndighet i den grad det er delegert fra Lederrådet.

Administrasjonsrådet har ansvar for at det foreligger oppdaterte arbeidsbeskrivelser for alle ledere.

Pastor har møterett i Administrasjonsrådet.

KONTORLEDER

Dersom administrativ leder ikke er ansatt, bør det utpekes en kontorleder. Kontorleder er fast medlem i Administrasjonsrådet og rapporterer til dette.

ØKONOMIRÅDET (ØR)

Økonomirådet ledes av en funksjonsleder utpekt av Lederrådet. Funksjonsleder skal etablere et team på minst tre personer med kompetanse innenfor økonomi. ØR skal behandle saker av økonomisk art, og har besluttende myndighet i den grad det er delegert fra Lederrådet.

10. FUNKSJONSLEDERE 

Lederrådet utnevner og innsetter funksjonsledere. Disse utfører sin tjeneste i henhold til arbeidsbeskrivelsen som er utarbeidet for den enkelte funksjonsleder.

Funksjonsledere skal utarbeide arbeidsbeskrivelser for sine medarbeidere. Slike arbeidsbeskrivelser skal være i overensstemmelse med menighetens vedtekter, visjon og verdier.

Funksjonsledere rapporterer til sin tildelte kontaktperson i Lederrådet eller Administrasjonsrådet.

Lederrådet har ansvar for at det utarbeides generell arbeidsbeskrivelse for funksjonsledere.

11. VALG OG VEDTAK

Valg skal være skriftlig dersom én – 1 – person krever det.

Vedtak av vesentlig betydning for menigheten skal fattes med 2/3 flertall med mindre annet er definert i andre paragrafer. Øvrige vedtak fattes med absolutt flertall.

Med vesentlig betydning menes for eksempel:

  • Større investeringer
  • Kjøp og salg av fast eiendom

Flertall skal regnes av avgitte stemmer.

Det er anledning til å avholde seg fra å stemme.

Blank stemme regnes som ikke avgitt stemme.

Beslutningsdyktighet avgjøres ved konstituering.

Det er anledning til å avgi forhåndsstemme og/eller stille med fullmakt til menighetsmøtet. Forhåndsstemmer, eller fullmakt til å stemme på vegne av inntil ett medlem, skal fremlegges skriftlig før møtets begynnelse, og være datert og signert.

Før valg og vedtak vil det legges vekt på grundig presentasjon.

12. HABILITET

Dersom det oppstår tvil om en leders habilitet, skal vedkommende erklæres inhabil.  Dette vurderes av de øvrige deltakere i den sammenheng det gjelder.

13. ENDRING I VEDTEKTENE 

Endringer i vedtektene skjer med 2/3 flertall i menighetsmøtet.

Forslag til vedtektsendringer skal gjøres tilgjengelig for menighetens medlemmer minst 4 uker før menighetsmøtet.

Vedtektene bør evalueres av Lederrådet hvert tredje år.

14. MENIGHETENS EIENDOMMER OG ANNET EIERSKAP

For å kunne drive sin virksomhet, kan menigheten være heleier eller deleier i forsamlingslokaler, boliger eller andre faste eiendommer, bedrifter og lignende aktiviteter etter det menighetsmøtet bestemmer.

For kjøp og salg av fast eiendom kreves det 2/3 flertall etter at fremsatt forslag er behørig grunngitt av personer som har faglig innsikt.

For å nå sine mål kan Lederrådet bestemme at det innenfor gitte rammer godkjent av menighetsmøtet, kan drives forretningsmessig drift som et underordnet tiltak for å skaffe midler til hovedmål.

15. OPPLØSNING AV MENIGHETEN

Oppløsning av menigheten kan bare skje med 2/3 flertall i tre etter hverandre følgende menighetsmøter med minst 14 dagers mellomrom. Samtlige medlemmer skal være skriftlig innkalt til alle møtene.